BÀI THI SỐ 3 - Vòng 15

 

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
15 : 3 × 7 = 

Câu 2:
12 : 3 +  = 20

Câu 3:
15 : 3 + …. = 40

Câu 4:
Có một số lượng gạo nếu đem đựng vào mỗi túi 2kg thì được 10 túi.Hỏi số lượng gạo đó nếu đem đựng vào mỗi túi 4kg thì được bao nhiêu túi?
Trả lời:     Nếu đựng vào mỗi túi 4kg thì được  túi.

Câu 5:
Có một số lượng dầu, nếu thêm 1l nữa thì sẽ vừa đủ để đựng vào 9 can, mỗi can 3l. Tính số lượng dầu đó.
Trả lời: Số lượng dầu đó là ….

Câu 6:
Hiện nay anh 16 tuổi, em 8 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay.
Trả lời:      Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là .... tuổi.

Câu 7:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 33 là số .....

Câu 8:
Số bé nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn lớn hơn 38 là số .....

Câu 9:
Số lớn nhất có hai chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 4 là số …...

Câu 10:
Số lớn nhất mà khi đem nhân với 5 được kết quả vẫn nhỏ hơn 54 là số .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh