BÀI THI SỐ 3 – Vòng 10 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ 3 – Vòng 10 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
1080 – 1000 : 8 =
 

Câu 2:
750 – 750 : 6 =
 

Câu 3:
1900 – 1845 : 9 =
 

Câu 4:
938 – 868 : 7 =
 

Câu 5:
Tìm một số biết số đó nhân với 5 được bao nhiêu trừ đi 16 thì được kết quả là 64.
Trả lời:
Số cần tìm là
 

Câu 6:

 

 Hình trên có tất cả bao nhiêu hình chữ nhật?
Trả lời:
Hình trên có tất cả  hình chữ nhật

Câu 7:
Tìm một số biết rằng lấy số đó chia cho 5 được bao nhiêu nhân với 8 thì được kết quả là 192.
Trả lời:
Số cần tìm là
 

Câu 8:
Người ta đã dùng 183 chữ số để đánh số trang của một quyển sách bắt đầu từ trang 1. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Trả lời:
Quyển sách đó có
  trang.

Câu 9:
Thương hai số là 96, nếu giảm số bị chia 2 lần và gấp số chia lên 6 lần thì thương mới bằng bao nhiêu?
Trả lời:
Thương mới là
 

Câu 10:
Hiệu hai số là 459, khi giảm số bị trừ 56 đơn vị và tăng số trừ 65 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?
Trả lời:
Hiệu mới là
 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh