BÀI THI SỐ 3 – Vòng 11 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ 3 – Vòng 11 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
34 + 66 x 5 =
  

Câu 2:
Giá trị của chữ số 2 trong số 2894 là
 

Câu 3:
26 + 74 x 3 =
 

Câu 4:
Số liền sau của số lớn nhất có 3 chữ số là
 

Câu 5:
Hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật. Biết chu vi hình chữ nhật là 90cm, chiều dài hình chữ nhật là 33cm. Chu vi hình vuông là
 cm.

Câu 6:
Cho số chẵn có hai chữ số. Biết chữ số hàng chục gấp 4 lần chữ số hàng đơn vị. Số đã cho là
 

Câu 7:
Số liền sau của một số có 4 chữ số là một số có 5 chữ số. Số liền trước của số có bốn chữ số đó là
 

Câu 8:
Có 300 cuốn sách đựng trong 3 ngăn. Bạn Lan lấy 15 cuốn ở ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số sách ở 3 ngăn bằng nhau. Tính số sách có ban đầu ở ngăn thứ nhất.
Trả lời:
Số sách ở ngăn thứ nhất có ban đầu là
  quyển. 

Câu 9:
Tìm số bị chia của một phép chia hết biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.
Trả lời:
Số bị chia là
 

Câu 10:
Một số có 3 chữ số và tổng các chữ số bằng 26. Biết rằng khi đổi chỗ chữ số hàng trăm và chữ số hàng đơn vị thì số đó không đổi. Hỏi số đó là số nào?
Trả lời:
Số đó là
 

 

 

 

 

 

BÀI THI SỐ 3 – Vòng 11

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
Số gồm 3 nghìn, 5 trăm, 6 chục và 8 đơn vị được viết là
 

Câu 2:
64 + 36 x 6 =
  

Câu 3:
Số gồm 6 nghìn, 1 trăm, 5 đơn vị được viết là
 

Câu 4:
21 + 79 x 8 =
 

Câu 5:
Giá trị của biểu thức 45 x 3 + 5 x 45 + 45 x 2 là
  

Câu 6:
Số liền sau của một số có 4 chữ số là một số có 5 chữ số. Số liền trước của số có bốn chữ số đó là
 

Câu 7:
Mẹ mang bán cam và táo biết
  số cam bằng  số táo và bằng 26 quả. Hỏi mẹ bán tất cả bao nhiêu quả cam và táo?
Trả lời:
Mẹ bán tất cả
  quả cam và táo.

Câu 8:
Tìm số có hai chữ số lớn hơn 60 và nhỏ hơn 70, biết rằng số viết bởi hai chữ số của số đó theo thứ tự ngược lại bằng số phải tìm.
Trả lời:
Số cần tìm là
 

Câu 9:
Tìm số bị chia của một phép chia hết biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.
Trả lời:
Số bị chia là
 

Câu 10:
Trong một phép chia có dư, biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số , thương bằng 216 và biết số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó.
Trả lời:Số bị chia của phép chia đó là
 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh