BÀI THI SỐ - Vòng 13 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ - Vòng 13 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
83 + 517 x 8 =
 

Câu 2:
63 + 737 x 5 =
 

Câu 3:
56 + 444 x 7 =
 

Câu 4:
Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 2486 với 7 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 7 thành số 5. Hỏi tích giảm đi bao nhiêu đơn vị?
Trả lời:         
 
Tích giảm đi
  đơn vị.

Câu 5:
Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 1936 với 7 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 1936 thành số 1963. Hỏi tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị?
Trả lời:         
 
Tích tăng thêm
  đơn vị. 

Câu 6:
Một hình chữ nhật có chu vi 44dm, biết chiều rộng hình chữ nhật bằng 9dm, tính chiều dài  hình chữ nhật đó.
Trả lời:
Chiều dài hình chữ nhật là
  dm.

Câu 7:
Tuổi con hiện nay là 5 tuổi và bằng
  tuổi mẹ. Hỏi 5 năm trước mẹ bao nhiêu tuổi?
Trả lời:
5 năm trước mẹ
  tuổi. 

Câu 8:
Trong một phép chia có dư, biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số , thương là số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và biết số dư là số dư lớn có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó.
 
Trả lời:         
 
Số bị chia của phép chia đó là
 

Câu 9:
Trong một phép chia có dư, biết số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số , thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và biết số dư là số dư lớn có thể có. Tìm số bị chia của phép chia đó.
Trả lời:        
 
Số bị chia của phép chia đó là
 

Câu 10:
Tìm số bị chia của một phép chia có dư biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số còn số dư là số dư lớn nhất có thể có.
Trả lời:          
Số bị chia là
 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh