BÀI THI SỐ 3 – Vòng 14 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ 3 – Vòng 14 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
1666 x 6 – 8888 =
  

Câu 2:
Tìm x biết : x + 2345 = 5678
Trả lời:  x =
 

Câu 3:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 126m,chiều dài gấp 7 lần chiều rộng.Tính chiều rộng thửa ruộng đó.
Trả lời :    
 
Chiều rộng thửa ruộng đó là
  m.

Câu 4:
(98 x 99 + 98) – (125 : 5 + 375 : 5) =
  

Câu 5:
Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 45m.Chiều rộng bằng
  chiều dài.
Tính chu vi thửa ruộng đó.
Trả lời :    
 
Chu vi thửa ruộng đó là
  m.

Câu 6:
3dm 5cm + 4dm 3cm =
  cm 

Câu 7:
Tìm t biết :     125 × 5 = t : 3
t =
  

Câu 8:
Tìm số bị chia của một phép chia hết biết số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau.
Trả lời:
Số bị chia là
 

Câu 9:
Hãy cho biết, có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số nhỏ hơn 2013 ?
Trả lời :    
 
Có tất cả
  số thỏa mãn theo yêu cầu trên. 

Câu 10:
Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 42m, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Người ta cắm cọc rào xung quanh ao, cọc nọ cách cọc kia 3m. Tính số cọc rào cần cắm.
Trả lời:
Số cọc rào cần cắm là
  cái. 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh