BÀI THI SỐ - Vòng 16 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ - Vòng 16 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
1309 x 7 =
 

Câu 2:
Trong một phép chia, số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, còn số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó.Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là
 

Câu 3:
108 + 9640 : 8 =
 

Câu 4:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23 là số
 

Câu 5:
Biết A : 8 = 1026.
Vậy ( A + 648) : 8 =
 

Câu 6:
Biết: B : 8 = 1026
Vậy: B : 6 =
 

Câu 7:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 14 là số
 

Câu 8:
Một cửa hàng nhập về 6 bao gạo, mỗi bao nặng 65kg gạo.Người ta đã bán đi 234kg gạo từ các bao gạo đó.
Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu ki – lô - gam gạo ?
Trả lời :
Cửa hàng đó còn lại
  kg gạo.

Câu 9:
Lớp 3A có 32 bạn trong đó có
  số bạn được xếp học lực loại giỏi,số bạn loại khá bằng số bạn trung bình, không có bạn nào xếp loại yếu.Hỏi lớp 3A có bao nhiêu bạn xếp loại học lực loại khá ?
Trả lời :    
 
Lớp 3A đó có
  xếp học lực loại khá.

Câu 10:
Hiện nay mẹ Lan hơn Lan 26 tuổi. Hỏi ba năm nữa mẹ Lan bao nhiêu tuổi biết rằng ba năm nữa Lan 12 tuổi?
Trả lời:
Ba năm nữa mẹ Lan
  tuổi. 

 

 

 

BÀI THI SỐ - Vòng 16 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
Trong một phép chia, số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số; thương là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau, còn số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó.Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là
 

Câu 2:
Trong một phép chia, số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, còn số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó.Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là
 

Câu 3:
108 + 9640 : 8 =
 

Câu 4:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23 là số
 

Câu 5:
Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 17 là số
 

Câu 6:
Biết: D x 3 : 4 = 234
Vậy: D x 6 =
 

Câu 7:
Biết: B : 8 = 1026
Vậy: B : 6 =
 

Câu 8:
Một đội công nhân cần sửa quãng đường dài 1035m, đội công nhân đó đã làm được
  quãng đường.Tính quãng đường đội công nhân đó chưa sửa.
Trả lời :    
 
Quãng đường đội công nhân chưa sửa là
 m.

Câu 9:
Người ta chia 546kg gạo vào 6 thùng bằng nhau.
Hỏi 4 thùng như thế chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời:
 
4 thùng như thế chứa
  kg gạo.

Câu 10:
2km 5m + 4m =
 m 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh