BÀI THI SỐ 3 - Vòng 16 (Lớp 3)

 BÀI THI SỐ 3 - Vòng 16 (Lớp 3)

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
1309 x 7 =
 

Câu 2:
Trong một phép chia, số chia là số lớn nhất có 1 chữ số; thương là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau, còn số dư là số dư lớn nhất có thể có của phép chia đó.Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là
 

Câu 3:
8360 : 8 =
 

Câu 4:
Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23 là số
 

Câu 5:
Biết: C : 4 : 3 = 542
Vậy: C : 6 =
 

Câu 6:
Biết: B : 8 = 1026
Vậy: B : 6 =
 

Câu 7:
Biết A : 8 = 1026.
Vậy ( A + 648) : 8 =
 

Câu 8:
Mẹ Thảo mua về 36 quả quýt. Mẹ đem biếu ông bà một nửa số quýt đó.Số quýt còn lại mẹ chia đều cho hai chị em Thảo.Hỏi chị em Thảo mỗi người được bao nhiêu quả quýt ?
Trả lời :    
 
Chị em Thảo mỗi người được
  quả quýt.

Câu 9:
Tổng số nhãn vở của An và Bình là số nhỏ nhất có 3 chữ số. An và Bình mỗi bạn đều cho bạn
  số nhãn vở của mình có. Hỏi sau khi cho cả hai bạn còn lại bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:
Sau khi cho cả hai bạn còn lại
  cái nhãn vở. 

Câu 10:
Tìm k biết : 153 × 5 = k × 3
Trả lời:
 
k =
  

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh