Vòng 1 - Phần mềm luyện Violympic (Lớp 1)

 VÒNG 1 - Lớp 1

Bài 1: Xoá hết các ô trong bảng: Bạn chọn liên tiếp các ô trị tăng dần thì lần lượt các ô này sẽ bị xoá khỏi bảng. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.

 

0

3 + 1

5 + 1

3 + 2

9

3

2

8

1

 

Bài 2: Bạn chọn liên tiếp hai ô để ghép thành các cặp hợp lí như: có giá trị bằng nhau, đồng nhất với nhau, ...Khi đó, hai ô này sẽ bị xoá khỏi bảng. Nếu bạn chọn sai quá 3 lần thì bài thi sẽ kết thúc.

 

3 - 2

1

2 + 2

5 + 0

4 + 1

2 + 1

5

4 + 0

1 + 4

4

1 + 1

2 - 1

2

0 + 4

0 + 1

3 + 0

 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ ... nhé!

3 + 2 = ...

2 + 1 = ...

3 + 0 = ...

3 + 1 = ...

1 + ... = 4

2 + ... = 5

3 + ... = 5

Hãy điền dấu >; <; = vào chỗ ... cho phù hợp nhé!

5 ........ 2 + 1

2 + 1 ...... 1 + 2

4 + 1 ...... 1 + 4

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh