Đề bài:

 

An làm một phép chia có số dư là số dư lớn nhất có thể có, làm xong An nhân số bị chia và số chia lên 3 lần rồi chia thì được thương là 36 số dư là 2010. Hãy tìm phép chia ban đầu của An.

..........................................................................................................................................................................................................

Bài làm:

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh