Môn toán lớp 2

                                                             KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

                                                 MÔN :  TOÁN                                                  

HỌ VÀ TÊN:.................................................................................. LỚP:   2 ……

Phần I. Trắc nghiệm:

A/ Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng (hoặc làm theo yêu cầu):

Bài 1:    Sáu trăm năm mươi bảy:

A. 667                                                 B. 687

C. 657                                                 D. 677

 

Bài 2:    Số lớn nhất có hai chữ số:

A. 79                                                               B. 98

C. 89                                                               D. 99

Bài 3:    687 = ………..

A. 600 + 85 + 2                                             B. 600 + 80 + 7

C. 600 + 87                                                    D. 680 + 7

Bài 4:    400 + 40 + 4

A. 404                                                 B. 484

C. 444                                                 D. 454

Bài 5:    300 + 700 =  ?

A. 800                                                 B. 1000

C. 700                                                 D. 900

Bài 6:    900 - 400 = ?

A. 500                                                 B. 800

C. 700                                                 D. 400

Bài 7:    4 X 8 = ?

A. 31                                                     B. 33

C. 32                                                     D. 34

Bài 8:    18 : 3 = ?

A. 7                                                        B. 4

C. 5                                                        D. 6

Bài 9:    5 X 3 + 5 = ?

A. 25                                                        B. 20

C. 15                                                        D. 28

Bài 10:    5 x  = 40

X  = ?

A. 8                                                           B. 6

C. 7                                                           D. 9

Bài 11:     x : 4 = 5

                                    A. 9                                                        B. 20

   C. 10                                                      D. 30

Bài 12:      x – 45 = 37

 

A. 77                                                          B. 78

C. 87                                                          D. 76

Bài 13:    Bề dày  sách toán 2 khoảng 10…

A. dm                                                          B. cm

C. m                                                            D. mm

Bài 14:    Có 28 cái kẹo chia đều cho 4 em. Hỏi mỗi em được mấy cái kẹo?

A. 7 cái                                                         B. 8 cái

C. 6 cái                                                         D. 9 cái

Bài 15:    Đường gấp khúc bên dài:

A. 11cm                      B. 12cm

                                                                          C. 13cm                     D. 14cm

Phần II. Tự luận:

Bài 1.  Đặt tính rồi tính:

        72  - 27                602 + 35                    23 + 69                       347 – 37

.................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Bài 2.  Chị cân nặng 22 ki-lô-gam, em cân nặng kém chị 5 ki-lô-gam. Hỏi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải:                           .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh