Ôn hình học

 Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Nếu tăng chiều dài thêm 2cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 16 cm2. Tính diện tích hình chữ nhật đó ?