BÀI THI SỐ 3 - Vòng 1

 

Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
79 - 47 = …

Câu 2:
56 + 23 = ….

Câu 3:
Số lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số của nó bằng 10 là số 

Câu 4:
Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của số đó bằng 4 là số 

Câu 5:
86 –  …= 14

Câu 6:

….. – 26 = 21

Câu 7:
67 – …. = 13

Câu 8:
Hiện nay bố An 41 tuổi, còn mẹ An 35 tuổi. Tính tổng số tuổi của bố An và mẹ An.
Trả lời:Tổng số tuổi của bố An và mẹ An là …. tuổi.

Câu 9:
Hãy cho biết từ số 24 đến số 78 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?
Trả lời: Từ số 24 đến số 78 có tất cả  số tự nhiên.

Câu 10:
Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?
Trả lời: Từ số 35 đến số 86 có tất cả …. số tự nhiên.

 

 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh