BÀI THI SỐ 3 - Vòng 3

 Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):

Câu 1:
Số gồm 5 trăm triệu, 7 triệu, 3 chục nghìn, 2 trăm, 2 đơn vị được viết là: 

Câu 2:
1 nửa thế kỉ và 6 năm =  năm

Câu 3:

Mai làm bài thi hết 45 phút, Hằng làm bài thi hết 42 phút, Mình làm bài thi hết 52 phút, Hoa làm bài thi hết 49 phút. Trung bình mỗi bạn làm bài thi trong phút. 

Câu 4:

Chu vi một hình chữ nhật bằng 64cm, chiều rộng bằng  chu vi. Diện tích hình chữ nhật là  

Câu 5:
Lớp 3A mua về 64 quyển vở, lớp 3B mua về 75 quyển vở, lớp 3C mua về 71 quyển vở. Trung bình mỗi lớp mua về  quyển vở.

Câu 6:
Trung bình cộng của 3 số bằng 26, biết số thứ nhất và thứ hai bằng nhau và bằng 18. Tìm số thứ ba.
Trả lời:
Số thứ ba là 

Câu 7:
Trung bình cộng tuổi bố, tuổi mẹ và tuổi Mai là 26, biết Mai 7 tuổi, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi Mai. Tính tuổi bố.
Trả lời:
Tuổi bố là  tuổi.

Câu 8:
Để đánh số trang của một quyển sách người ta cần dùng 143 chữ số. Hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?
Trả lời:
Quyển sách đó dày  trang.

Câu 9:
Khi viết các số tự nhiên từ 1 đến 99 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?
Trả lời:
Khi viết các số tự nhiên tứ 1 đến 99 phải viết tất cả  chữ số.

Câu 10:
Số liền sau của số lớn nhất có 5 chữ số là 

 

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh