BÀI THI SỐ 3 - Vòng 12

 Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:
634 x 11 - 634 = 

Câu 2:
395 x 13 + 87 x 395 = 

Câu 3:
34 x 11 + 66 x 11 = 

Câu 4:
8 x 89 x 125 = 

Câu 5:
Cho: 674 x 91 – 674 x a = 6740
Vậy a = 

Câu 6:
Cho: 371 x 60 – 371 x a = 3710
Vậy a = 

Câu 7:
Cho 256 x a + 256 x 71 = 25600
Vậy a =

Câu 8:
Cho một hình vuông, biết nếu tăng cạnh hình vuông đó thêm 7cm thì diện tích hình vuông đó tăng thêm 371. Tìm diện tích hình vuông đã cho.
Trả lời: Diện tích hình vuông đã cho là 
.

Câu 9:
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số mà 2 chữ số đều khác nhau?
Trả lời: Có tất cả 
 số thỏa mãn đề bài.

Câu 10:
Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 22 kg. Nếu thùng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 12kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 
Trả lời;
Khi thùng không đựng dầu thì nặng 
 kg.

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh