V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp Tiểu học

   UBND TỈNH THANH HOÁ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1452/SGDĐT-GDTH                         Thanh Hoá, ngày 15  tháng 8 năm 2013

V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

năm học 2013-2014 cấp Tiểu học                                          

                                                                                

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố

          Căn cứ Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

          Căn cứ Công văn số 5478/BGDĐT-GDTH ngày  08/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 đối với giáo dục tiểu học;

          Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 cấp tiểu học như sau:

A - NHIỆM VỤ CHUNG

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; chỉ đạo triển khai hiệu quả mô hình trường tiểu học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy, phương pháp học và kiểm tra, đánh giá; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, từng bước mở rộng áp dụng dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục; tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới ở những nơi có đủ điều kiện; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lí chỉ đạo, xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; đề cao trách nhiệm, khuyến khích sự sáng tạo của giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí.

B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục và kế hoạch thời gian năm học

1. Thực hiện kế hoạch giáo dục.

1.1. Đối với các trường, lớp dạy học 1 buổi/ ngày

Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với lớp 1 buổi/ ngày: thời lượng tối đa 5 tiết/ buổi, tối thiểu 5 buổi/ tuần.

Nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (4 tiết/ tháng) thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp điều kiện thực tế địa phương và nhà trường (truyền thống văn hoá, nghề nghiệp địa phương; năng lực giáo viên và thiết bị dạy học của nhà trường).

1.2. Đối với các trường, lớp dạy học 2 buổi/ ngày

 1.2.1 Kế hoạch dạy học và giáo dục đối với trường, lớp 2 buổi/ ngày: thời lượng tối đa 7 tiết/ ngày. Hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ ngày trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu:

- Về nội dung: Nhà trường chủ động bố trí thời gian và nội dung hợp lí đối với các hoạt động dạy học và giáo dục để thực hiện chương trình và sách quy định cho mỗi lớp nêu ở điểm 1 mục II và điểm 1, điểm 2 mục III của công văn này; thực hành vận dụng kiến thức đã học và tổ chức học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương; học sinh được tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành yêu cầu học tập, hoặc bồi dưỡng học sinh năng khiếu; dạy học các môn học tự chọn; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khoá…

Tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày nhằm tăng cường các hoạt động thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Hoạt động ngoại khoá, hoạt động thực hành giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, câu lạc bộ… được tổ chức một cách linh hoạt theo khả năng và nhu cầu của học sinh.

Giáo viên lựa chọn nội dung, bố trí thời gian hợp lý hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tập trong giờ học trên lớp, sử dụng có hiệu quả các tài liệu, băng hình bổ trợ, không giao bài tập về nhà cho học sinh. Nơi có điều kiện thì tổ chức cho học sinh để sách, vở, đồ dùng học tập tại lớp. 

Đối với những vùng khó khăn, vùng có đông học sinh dân tộc thiểu số, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày cần lưu ý tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tăng cường tiếng Việt, tập trung củng cố kiến thức, kĩ năng môn Tiếng Việt, Toán, đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học.

- Tổ chức bán trú: Các trường tham gia SEQAP và các trưởng tham gia VNEN có sử dụng Quỹ 2 cần tổ chức bán trú cho học sinh. Khuyến khích tổ chức bán trú ở các trường tiểu học dạy học 2 buổi/ngày; linh hoạt, đa dạng hoạt động bán trú: tổ chức nghỉ trưa, ăn trưa cho học sinh, có thể tổ chức các hoạt động giáo dục trong giờ nghỉ trưa như xem phim, xem tivi, đọc sách, tham gia các trò chơi dân gian…Nhà trường cần tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm để đảm bảo  sức khoẻ học sinh.

 Ở những vùng dân tộc thiểu số, nhiều điểm trường lẻ có kế hoạch phát triển trường phổ thông dân tộc bán trú, các lớp bán trú với sự kết hợp đầu tư từ ngân sách, sự đóng góp của gia đình và sự hỗ trợ từ các lực lượng xã hội.

- Động viên phụ huynh, cộng đồng, đầu tư, đóng góp nhân lực, trí lực, tài lực để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày.

- Các trường tiểu học tham gia Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch giáo dục tại các văn bản hướng dẫn thực hiện dạy học cả ngày của SEQAP.

1.2.2.  Quản lý và thực hiện Dự án Mô hình trường học mới Việt Nam (GPE - VNEN)

Tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) tại 91 trường tiểu học tham gia thí điểm. Để triển khai hiệu quả mô hình trường học mới, các phòng GD&ĐT  chỉ đạo các công việc sau:

Chỉ đạo hiệu quả các giải pháp tăng cường tiếng Việt, tập trung vào giải pháp dạy học theo tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục để đảm bảo học sinh lên lớp 2 đạt chuẩn năng lực tiếng Việt. Triển khai dạy học lớp 4 theo chương trình VNEN theo đúng lịch trình của Bộ.

Chủ động tuyên truyền giới thiệu chia sẻ nội dung trường học mới cho cán bộ quản lý, giáo viên và cộng đồng. Các trường tiểu học có biện pháp gắn kết chặt chẽ với phụ huynh và cộng đồng nhằm phát huy vai trò tích cực của phụ huynh và cộng đồng cùng tham gia với nhà trường chăm sóc giáo dục học sinh với các hình thức đa dạng phong phú.

Tổ chức đánh giá một năm triển khai Mô hình trường học mới tại Việt Nam để rút kinh nghiệm và từng bước thực hiện nhân rộng Mô hình, nhất là phương pháp dạy học ra các trường tiểu học ngoài dự án.

Các trường thực hiện nghiêm túc quỹ 1 và quỹ 2 theo quy định tại sổ tay thực hiện Dự án và các văn bản chi tiêu của Bộ tài chính; giải ngân đúng tiến độ theo kế hoạch công việc.

Thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, tổ chức lớp học và đánh giá học sinh, nhằm hình thành và phát triển các nhóm năng lực chủ yếu (bao gồm các nhóm : 1. Tự quản, tự phục vụ; 2. Giao tiếp và hợp tác; 3. Tự học và giải quyết vấn đề) và các nhóm phẩm chất cần thiết (bao gồm các nhóm : 1. Yêu nước, yêu quê hương, yêu trường lớp, yêu mọi người; 2. Trung thực, tự tin, tự trọng; 3. Tính kỉ luật, đạo đức; 4. Ham học hỏi, yêu thích lao động và hoạt động nghệ thuật, thể thao). 

Phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo cụ thể việc bồi dưỡng, tập huấn tại trường và cụm trường để bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên. Lập kế hoạch, tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên tham quan, trao đổi giữa các trường triển khai mô hình trường học mới ở địa phương và tham quan, trao đổi với các địa phương khác (nếu có điều kiện).

1.2.3. Triển khai Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020” theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở lưu ý đảm bảo chất lượng thật sự, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tăng thêm số trường áp dụng chương trình mới do Bộ ban hành.

- Thực hiện dạy 4 tiết/tuần từ lớp 3, 4,5 ở các trường dạy học 2 buổi/ ngày có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất. Các trường khác : Trên cơ sở phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu của học sinh có thể dạy học theo chương trình tự chọn 2 tiết/ tuần hoặc trên 2 tiết/tuần; khuyến khích dạy học tiếng Anh tăng cường, hoặc có thể làm quen tiếng Anh bắt đầu từ lớp 1.

- Tất cả các trường triển khai dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh và thống nhất kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng dẫn của Công văn 3032/BGDĐT-GDTH ngày 09/5/2013.

- Các phòng GD&ĐT thực hiện nghiêm túc công văn số 4329/BGDĐT-GDTH ngày 27/6/2013 về việc chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy học Tiếng Anh tiểu học; chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát việc các trường tiểu học thực hiện các chương trình liên kết, chương trình có yếu tố nước ngoài và chịu trách nhiệm về kết quả học tập của học sinh..

1.2.4. Tiếp tục thực hiện Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" theo Quyết định số 6120/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Công văn số 3535 /BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác. Các trường triển khai tổ chức sơ kết thực hiện thí điểm một năm để đánh giá rút kinh nghiệm, từng bước mở rộng phạm vi triển khai, nâng cao chất lượng dạy học môn Tự nhiên – Xã hội, môn Khoa học thông qua việc áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột.

2. Thực hiện kế hoạch thời gian năm học.

Thực hiện Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh thanh Hoá về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, theo đó:

- Ngày tựu trường: 19/8/2013. Các huyện miền núi thấp dành 1-2 tuần, núi cao 3-4 tuần để nâng cao vốn Tiếng Việt cho học sinh  lớp 1 và lớp 2.

- Ngày bắt đầu học kì 1: 19/8/2013

- Ngày khai giảng: 05/9/2013.

- Ngày kết thúc học kì I: 03/01/2014 (18 tuần thực học).

- Ngày bắt đầu học kì II: 06/01/2014.

- Ngày hoàn thành chương trình: 16/5/2014 (HK 2 có 17 tuần thực học).

- Ngày kết thúc năm học: 20/5/2014.

- Nghỉ tết Nguyên đán: Từ ngày 25/01/2014 đến hết ngày 4/02/2014 (tức là 25/12 Quý Tỵ đến hết 05/01 Giáp Ngọ)        .

Nơi nhận:                                                                                       KT. GIÁM ĐỐC

- Vụ Giáo dục Tiểu học (để b/c);                                           PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để b/c);                          Đã kí

- Các phòng GD&ĐT (để thực hiện);

- Lưu văn thư, phòng GDTH.                                                                            

                                                                                                                Hoàng Tiến Hiện

 

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh