Đề thi HSG lớp 4

BÀI KIỂM TRA SỐ 1

 

1. Hãy viết thêm vào các dãy số sau đây sao cho mỗi dãy số có 10 số hạng.

a. 1, 3, 5, 7, .....................................................................................................

b. 1, 3, 9, 27, ...................................................................................................

c. 1, 4, 5, 9, 14, ...............................................................................................

2. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có 3 chữ số là:

 

A. 9899

B. 9999

C. 9888

D. 8888

3. Em có 15 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:

A. 8 bạn, còn thừa 1 viên

B. 7 bạn còn thừa 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

4. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

 

A. 29 học sinh

B. 32 học sinh

C. 30 học sinh

D. 28 học sinh

5. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58? Số cần tìm là:

 

A. 101

B. 135

C. 67

D. 91

6. Tôi nghĩ ra một số, nếu thêm vào số tôi nghĩ 72 đơn vị thì được một số mới, nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết số tôi nghĩ là số nào?

 

A. 108

B. 36

C. 99

D. 81

7. Tính giá trị biểu thức: 4536 + 73 845 : 9

 

A. 12 841

B. 8709

C. 22 741

D. 12 741

8. Biết 356ª7 > 35679 giá trị của a là:

 

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

9. Bể thứ nhất chứa được 4 827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2 634 lít nước. Cả hai bể chứa là:

 

A. 8 461

B. 9 361

C. 8 961

D. 7 461

10. Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là:

 

A. 86 cm

B. 48 cm

C. 28 cm

D. 96 cm

11. Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3 A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3 B có 6 hàng như thế. HỎi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?

 

A. 34 học sinh

B. 27 học sinh

C. 24 học sinh

D. 21 học sinh

12. Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau thì được hiệu là:

 

A. 8 765

B. 8 999

C. 7 654

D. 8 876

A. 24 cm

B. 16 cm

C. 8 cm

D. 20 cm

13. Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số với số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là:

 

A. 11 022

B. 10000

C. 10 999

D. 11 233

14. Tìm số trừ, biết số bị trừ là 45 và hiệu là 18. Số trừ là:

 

A. 37

B. 27

C. 53

D. 63

15. Có hai ngăn sách. Ngăn thứ nhất có 9 quyển sách, ngăn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách sẽ gấp đôi số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu cuốn sách?

 

A. 21 cuốn sách

B. 24 cuốn sách

C. 27 cuốn sách

D. 12 cuốn sách

16. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:

 

A. 99 998

B. 99 990

C. 88 888

D. 99 999

17. Số nào trong các số dưới đây mà để xuôi hay quay ngược lại vẫn giữ nguyên giá trị:

 

A. 606

B. 111

C. 886

D. 689

20. Có 372 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. HỎi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách. Biết mỗi ngăn có số sách như nhau.

 

A. 186 quyển

B. 172 quyển

C. 62 quyển

D. 126 quyển

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh