Đề thi HSG lớp 4

                                                                                   BÀI KIỂM TRA SỐ 2

 

1. Có bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 3? Đáp số: .......................

 

2. Cho dãy số: ....., 232, 241, 250, 259 có 26 số hạng. Tìm số hạng đầu tiên của dãy?

                                                                                       Đáp số: ........................

3. Cho dãy số: ...., 128, 133, 138, 143 có 24 số hạng. Tìm số hạng đầu tiên của dãy?

Đáp số: ........................

4. Cho dãy số: 1, 4, 7, 10, .... có 25 số hạng. Tìm số hạng cuối cùng của dãy?

Đáp số: ........................

 

5. Cho dãy  1, 5, 9, 13, .... có 16 số hạng. Tìm số hạng cuối cùng của dãy?

Đáp số: ........................

 

6. Cho dãy 1, 2, 3, ...., x. Tìm x để số các chữ số của dãy số gấp hai lần số các số hạng của dãy?

Đáp số: .......................

 

7. Khi đánh trang một quyển sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?

Đáp số: .......................

8. Dãy số sau có bao nhiêu số hạng: 1, 6, 11, 16, 21, ..., 101.

Đáp số: .......................

9. Cho dãy số 3, 4, ...., 326, 327.

a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng thứ 125 của dãy số là số mấy?

Đáp số: .......................

10. Cho dãy số 1, 3, 5, ...., 213, 215

a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng thứ 57 của dãy số là mấy?

Đáp số: .......................

11. Cho dáy số 11, 14, 17, ..., 68

a. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?

b. Số hạng thứ 1996 của dẫy số là số mấy?

Đáp số: .......................

12. Cho dãy số 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, ....

a. Hỏi số hạng thứ 46 của dãy là số 2 hay 3?

b. Khi viết đến số hạng thứ 105 thì đã viết được bao nhiêu chữ số 2? Bao nhiêu chữ số 3?

Đáp số: .......................

 

13. Một người viết liên tiếp nhóm chữ: TO QUOC VIET NAM thành dãy:

TO QUOC VIET NAM TO QUOC VIET NAM……chữ cái thứ 1996 trong dãy là chữ số nào?

Đáp số: .......................

14. Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 25 đến 746 có tất cả bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số lẻ?

Đáp số: .......................

15. Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 36 đến 620 có tất cả bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số lẻ?

Đáp số: .......................

16. Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 234 đến 768 có tất cả bao nhiêu số lẻ?

Đáp số: .......................

17. Từ 1 đến 2001 có bao nhiêu số lẻ? Bao nhiêu số chẵn?

Đáp số: .......................

18. Dãy số từ 1975 đến 2900 có tất cả bao nhiêu số chẵn? Bao nhiêu số lẻ? Bao nhiêu số có tận cùng là 3?

Đáp số: .......................

19. Có bao nhiêu số có 3 chữ số mà mỗi số chia hết cho 3?

Đáp số: .......................

20. Trong các số có 3 chữ số, có bao nhiêu số chia hết cho 4?

BÀI TẬP KHÁC

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh