Bài 1: What are you doing?

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3510

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3694

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3935

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3544

Bài 10: Use to

Lượt xem: 5044

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6090

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4065

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4231

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4461

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4769

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5355

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16622

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh