Bài 8: Can (có thể)

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6624

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3376

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3569

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3791

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4897

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5929

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3922

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4064

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4313

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4609

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5187

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16459

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh