Bài 8: Can (có thể)

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6720

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3463

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3651

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3885

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4999

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6040

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4018

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4173

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4413

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4717

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5305

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16573

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh