Bài 15: Greeting and introduction

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6827

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3556

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3745

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3991

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3590

Bài 10: Use to

Lượt xem: 5106

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6147

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4122

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4288

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4517

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4826

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5426

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16678

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh