Bài 15: Greeting and introduction

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6219

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3071

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3239

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3434

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3099

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4468

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5405

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3507

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3583

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 3893

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4151

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4737

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 15941

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh