Bài 15: Greeting and introduction

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6283

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3127

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3320

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3506

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3164

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4539

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5476

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3565

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3640

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 3961

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4218

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4805

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16008

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh