Bài 15: Greeting and introduction

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 5983

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 2896

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3077

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3275

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 2916

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4236

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5182

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3271

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3337

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 3672

Bài 18: Check please

Lượt xem: 3933

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4508

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 15689