Bài 16: What do you like to eat for breakfast?

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6880

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3598

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3786

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 4030

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3624

Bài 10: Use to

Lượt xem: 5151

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6197

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4168

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4335

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4565

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4875

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5480

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16731

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh