Bài 16: What do you like to eat for breakfast?

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6630

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3381

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3572

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3801

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3431

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4905

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5937

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3927

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4071

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4322

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4613

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5198

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16465

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh