Bài 17: Ordering food

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 5979

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 2893

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3075

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3273

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 2913

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4230

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5178

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3265

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3330

Bài 18: Check please

Lượt xem: 3923

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4501

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 15682