Bài 17: Ordering food

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6722

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3465

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3654

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3887

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3502

Bài 10: Use to

Lượt xem: 5001

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 6043

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 4018

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 4173

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4718

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 5305

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16576

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh