Bài 19: Meeting a friend

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6553

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3317

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3518

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3747

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3364

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4790

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5824

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3819

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3945

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4181

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4504

Bài 20: How old is your car?

Lượt xem: 16353

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh