Bài 20: How old is your car?

 

GIẢI TRÍ CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài 1: What are you doing?

Lượt xem: 6438

Bài 3: What did you see ?

Lượt xem: 3221

Bài 6: Do you like school?

Lượt xem: 3423

Bài 7: Hello!

Lượt xem: 3639

Bài 8: Can (có thể)

Lượt xem: 3267

Bài 10: Use to

Lượt xem: 4672

Bài 12: Want (muốn)

Lượt xem: 5670

Bài 13: Making a phone call

Lượt xem: 3699

Bài 14: Visiting a friend

Lượt xem: 3802

Bài 17: Ordering food

Lượt xem: 4061

Bài 18: Check please

Lượt xem: 4365

Bài 19: Meeting a friend

Lượt xem: 4948

login kho truyen tro choi trang tho doi tntp ho chi minh